ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Využívejte SLEVOVÝ systém našeho eshopu na další nákupy - NUTNÁ REGISTRACE

+420 606 636 800 , +420 602 146 521

poharyvizingr@seznam.cz

1) OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Jaromír Vizingr

Centrum sportovních cen

Se sídlem Fr.Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice

Identifikační číslo : 65962249

Živnostenské oprávnění vydal OŽÚ Magistrátu města České Budějovice od 15. 1. 1997

vedený pod č.j.: Ž/9957/2013/VM/38509/3

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese poharyvizingr-shop.cz 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující vyplněním a odesláním objednávky (dále jen kupní smlouva) souhlasí s Obchodními podmínkami, které specifikují práva a povinnosti firmy Jaromír Vizingr – poháryvizingr-shop.cz(dále jen prodávající) a jeho zákazníků (dále jen kupujících) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Sportovní ceny nabízené prostřednictvím poharyvizingr-shop.cz

- nejsou určeny pro styk s potravinami

- nejsou vhodné pro děti do 6 let – ostré hrany

- nelze dlouhodobě vystavovat přímému slunci – dochází k oxidaci a ztrátě barev

- při údržbě nelze používat chemické prostředky – ztráta barev 

Uzavření kupní smlouvy

Prodávající má za to, že kupující uzavřel kupní smlouvu na základě svobodné vůle a veškeré údaje, které předal prostřednictvím poharyvizingr-shop.cz, jsou správné – zejména texty, možné barevné změny deklarované prodávajícím, dodací adresy apod.. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, odesílá systém e-shopu automaticky potvrzení o přijetí kupní smlouvy s poučením o nutnosti kontroly objednaného zboží a zejména textů a jiných požadavků pro výrobu sportovních cen ze strany kupujícího a připadnou nápravu e-mailovou komunikací.

Na základě registrace (nepovinná) kupujícího provedené na poharyvizingr-shop.cz, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Objednávat zboží lze i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu – poharyvizingr-shop.cz.

Při registraci na poharyvizingr-shop.cz  a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Veškeré ceny zboží a služeb, které jsou na poharyvizingr-shop.cz jsou uvedeny s DPH.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese; Fr.Ondříčka 52, České Budějovice

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 0560588359/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Poharyvizingr-shop.cz vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu v písemné podobě, kterou kupující obdrží ihned po uhrazení ceny objednávky(dobírky) – u platby předem obdrží fakturu spolu se zbožím.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu písemně na e-mail poharyvizingr@seznam.cz nebo doporučenou poštovní zásilkou na adresu Jaromír Vizingr Fr.Ondříčka 52, 37011 Č.Budědějovice a vrátit zakoupené zboží v nepoškozeném stavu do 14 dní od odstoupení od smlouvy.. Náklady na vrácení zboží (poštovné) hradí kupující.

Po obdržení vráceného zboží a kontrole úplnosti a neopotřebení Vám poharyvizingr-shop.cz vrátí do 14 dnů peníze v hodnotě zboží a nákladů na dopravu k němu, vyjma ceny za objednané služby spojené s výrobou objednané zakázky (popisy pohárů, medailí, vyplněné diplomy apod.) viz. § 1834 občanského zákoníku. Peníze jsou vždy vraceny na účet kupujícího, který odstoupil od smlouvy. V odstoupení od smlouvy uvede kupující číslo účtu, kam budou peníze vráceny. Lze využít formulář pro odstoupení - viz. odstavec 2) OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přeprava a dodání zboží

Způsob doručení zboží je uveden v 2 kroku pokladny e-shopu a kupující si zvolením varianty, která mu vyhovuje sám určí, jak má být zboží doručeno prodávajícím.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Odpovědnost za vady, Záruka,

Řešení spotřebitelského sporu

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané sportovní ceny jsou ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že jsou bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané sportovní ceny mají jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované a mají užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídají požadavkům právních předpisů, jsou v  odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Centrum sportovních cen, Fr.Ondříčka 52, 37011 České Budějovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a následujícího zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost  prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případné doručovací adresy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (Česká pošta) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem pro účely finanční správy.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem (GDPR), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, která je uvedena v jeho uživatelském účtu nebo u neregistrovaných v objednávce.

Závěrečná ustanovení

Vztah související s užitím webové stránky poharyvizing-shop.cz nebo právní vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je v českém jazyce a je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:

Jaromír Vizingr, Centrum sportovních cen, Fr.Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, adresa elektronické pošty poharyvizingr@seznam.cz, telefon 602468953, 602146521 nebo 385342764.

V Českých Budějovicích  dne 18. 5. 2018

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Jaromír Vizingr
Fr. Ondříčka, 52
370 11 České Budějovice
IČ: 65962249, DIČ: CZ5707181381

tel.: +420 606 636 800 , +420 602 146 521

poharyvizingr@seznam.cz

Přihlášení